REGULAMIN STRONY WWW

(zwany dalej: Regulaminem)

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania przez użytkowników internetu ze strony www.swojscy.pl/euro oraz określenie zasad i warunków świadczenia przez Dostawcę Serwisu nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

 1. Serwis – oznacza stronę internetową działającą w domenie swojscy.pl wraz ze wszystkimi podstronami, odnośnikami i łączami oraz całą treść zawartą na ww. stronie internetowej, a także skrypt tej strony internetowej oraz znajdujące się tam funkcjonalności.
 2. Dostawca Serwisu – oznacza Multi Food Spółka Akcyjna, ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, NIP: 796-276-41-41, KRS: 0000275209, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydz. Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 540 300,00 zł, wpłacony w całości marki SWOJSCY.
 3. Użytkownik Serwisu – oznacza podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 4. Posiadacz Konta – Użytkownik Serwisu, który pomyślnie dokonał Rejestracji Konta.
 5. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Serwisu zbiór zasobów (zabezpieczony loginem oraz hasłem) udostępniony przez Dostawcę Serwisu, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika Serwisu z dodatkowych funkcjonalności/usług Serwisu aktywowany na jego rzecz po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta.
 6. Login – pseudonim lub dowolnie obrana nazwa, którą posługuje się Posiadacz Konta podczas korzystania z Serwisu i została podana podczas tworzenia Konta oraz służąca wraz z Hasłem do logowania do Serwisu.
 7. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Posiadacza Konta podczas Rejestracji mający na celu, zabezpieczenie dostępu do Konta.
 8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Serwisu z Konta.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Typowany Wyniki – dodany i opublikowany przez Posiadacza Konta indywidualny i subiektywny pogląd, wypowiedź lub przypuszczenie, co do zaistnienia określonego przyszłego wydarzenia, w tym wydarzenia sportowego lub jego rezultatu.
 11. Prawidłowy Typ Wyniku– to  Typ Wyniku,  który znalazł potwierdzenie w rzeczywistości w ten sposób, że określone zdarzenie, którego Typ Wyniku dotyczył, zaistniało w sposób określony w Typie Wyniku w szczególności sytuacja, w której wynik lub rezultat zdarzenia jest tożsamy z wynikiem wskazanym przez Posiadacza Konta który dodał Typ Wyniku.

§ 2

Usługi elektroniczne w Serwisie

 1. Dostawca Serwisu świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników Serwisu:
  1. Przeglądanie treści umieszczonych w Serwisie udostępnionych dla Użytkowników Serwisu;
  2. Rejestracja i prowadzenie Konta.
 2. Dostawca Serwisu świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Posiadaczy Konta:
  1. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej;
  2. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w Serwisie przeznaczonych wyłącznie dla Posiadaczy Konta;
  3. Dodawania treści;
  4. Ranking;
 3. Usługi wskazane w § 2 ust. 1 i 2 powyżej świadczone są w sposób ciągły, przy czym Dostawca Serwisu zastrzega możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do niektórych lub wszystkich usług określonych w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, o czym poinformuje Użytkowników Serwisu  lub Posiadaczy Konta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Dostawca Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne działania celem realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w tym podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ewentualnych awarii lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Dostawca Serwisu nie gwarantuje stałej i trwałej dostępności Serwisu, przy czym Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa czasowej lub trwałej niedostępności Serwisu, a Użytkownik Serwisu korzystający z Serwisu powyższe wyłączenie akceptuje.
 6. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników Serwisu, którzy ukończyli 18 lat.
 7. Serwis nie oferuje Użytkownikom Serwisu żadnych form hazardu, Dostawca Serwisu nie prowadzi za pomocą Serwisu działalności hazardowej.

Usługa przeglądania treści

 1. Usługa przeglądania treści umieszczonych w Serwisie, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a. powyżej polega na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie i nie zastrzeżonych wyłącznie dla Posiadaczy Konta.
 2. Posiadaczowi Konta przysługuje prawo dostępu do treści limitowanych dostępnych wyłącznie dla Posiadaczy Konta w Serwisie.
 3. Zakres treści udostępnianych Posiadaczom Kont z wyłączeniem Użytkowników Serwisu określa Dostawca Serwisu.

Usługa Rejestracji Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik Serwisu obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna w celu korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu przez Użytkownika Serwisu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Dostawcę Serwisu oraz przesłaniu uzupełnionego formularza za pośrednictwem Serwisu.
 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik Serwisu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności. Akceptacja ich treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu jest niezbędna dla Rejestracji Konta.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest warunkiem Rejestracji Konta.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik Serwisu otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zarejestrowania Konta.
 7. Z chwilą zarejestrowania Konta przez Dostawcę Serwisu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta. Z tą samą chwilą Użytkownik Serwisu staje się Posiadaczem Konta.
 8. Z chwilą zarejestrowania Konta Posiadacz Konta uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.
 9. Hasłem Posiadacza Konta jest podany przez niego w toku Rejestracji ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta.
 10. Hasło wraz z Loginem tworzą zestaw danych niezbędnych do logowania do Konta.

Usługa Prowadzenia Konta

 1. Usługa Prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Posiadaczowi Konta przez Dostawcę Serwisu zbioru zasobów, pozwalającego na korzystanie przez Posiadacza Konta z dodatkowych funkcjonalności/usług Serwisu, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej.
 2. Posiadacz Konta, który dokonał Rejestracji może zgłosić Dostawcy Serwisu żądanie usunięcia Konta przez przesłanie Dostawcy Serwisu oświadczenia o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail: typowanie@swojscy.pl. Dostawca Serwisu realizuje żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni do dnia otrzymania zgłoszenia żądania.

Usługa Dodawania treści i Ranking

 1. W ramach usługi Dodawania treści Posiadacz Konta może w Serwisie, w przeznaczonym do tego miejscu dodawać i publikować własne treści w postaci Typów Wyników.
 2. Dodawanie Typów Wyników możliwe jest wyłącznie dla Posiadacza Konta przy wykorzystaniu udostępnionego w tym celu formularza.
 3. Dodanie Typu Wyników w Serwisie polega na jego wprowadzeniu do Serwisu przez Posiadacza Konta oraz jego zatwierdzeniu, co jest jednoznaczne z jego publikacją w Serwisie i udostępnieniem go innym Użytkownikom Serwisu.
 4. Typy Wyników publikowane w Serwisie w szczególności dotyczą wydarzeń sportowych oraz wyników tych wydarzeń.
 5. Dodanie Typu Wyniku jest możliwe wyłącznie do chwili rozpoczęcia danego wydarzenia, którego ma dotyczyć Typ Wyników.
 6. Po dodaniu Typu Wyników Posiadacz Konta nie może dokonać jakiejkolwiek jego zmiany lub modyfikacji 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego (np. mecz). Na każde wydarzenie Posiadacz Konta może dodać maksymalnie jeden Typ Wyniku.
 7. Punktacja Typu Wyników Posiadacza Konta odbywa się na podstawie poniższych ustaleń:
  • PEŁNE PUNKTY: 5 punktów (Posiadacz Konta otrzymuje pełne punkty za dokładnie wytypowany wynik meczu.)
  • 1×2 PUNKTY: 2 punkty (Posiadacz Konta otrzymuje punkty za wytypowanie rozstrzygnięcia meczu (wygrana, przegrana lub remis), bez podania dokładnej ilości bramek.)
  • BONUS BRAMKOWY: 1 punkt (Posiadacz Konta otrzymuje punkt za wytypowanie ilości bramek dla jednej z drużyn. Punkty te są dodawane do toto punktów lub pełnych punktów.)
 8. Posiadacz Konta może w każdej chwili zgłosić Dostawcy Serwisu żądanie usunięcia Konta przez przesłanie Dostawcy Serwisu oświadczenia o rezygnacji z tej usługi na adres e-mail: typowanie@swojscy.pl. Dostawca realizuje żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni do dnia zgłoszenia żądania. Po zrealizowaniu żądania Posiadacza Konta, wszystkie dodane przez niego Typy Wyników zostaną usunięte.
 9. Dodanie Typu Wyników nie oznacza zawarcia jakiegokolwiek zakładu bukmacherskiego.
 10. Zawarcie przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek zakładu bukmacherskiego w oparciu o informacje pochodzące z Serwisu następuje na wyłączne ryzyko tego podmiotu. Dostawca Serwisu za pośrednictwem Serwisu nie oferuje możliwości zawierania zakładów bukmacherskich.
 11. Publikowane przez Posiadacza Konta treści nie wyrażają poglądów, ani stanowiska Dostawcy Serwisu i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. W zakresie publikacji przez Posiadacza Konta Typów Wyniku Dostawca Serwisu nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 12. Z usługą Dodawania treści powiązana jest usługa Ranking. Posiadacz Konta dodając Typ Wyniku wyraża zgodę na publikację jego Loginu w Rankingu wraz z pozostałymi danymi określonymi w pkt. 13 poniżej. Brak jest możliwości dodania Typu Wyniku z wyłączeniem uczestnictwa w Rankingu lub z wyłączeniem uwzględnienia danego Typu Wyniku we Wskaźniku skuteczności danego Posiadacza Konta.
 13. Usługa Ranking polega na publikacji przez Dostawcę Serwisu zestawienia statystycznego Posiadaczy Konta, którzy dodali co najmniej 10 Typów Wyniku.
 14. Zestawienie zawiera Login Posiadacza Konta, ilość dodanych i opublikowanych przez niego typów.
 15. Zestawienie jest ograniczone do 50 Posiadaczy Konta, którzy w danym okresie uzyskali najwyższy Wynik Typów Wyniku.
 16. Zestawienie prowadzone jest w trybie ciągłym. Dostawcy Serwisu przysługuje prawo podziału zestawienia na okresy i kategorie.
 17. Rezygnacja z usługi Rankingu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania przez Posiadacza Konta treści w Serwisie lub zastosowaniu procedury, o której mowa w ust. 7 powyżej.

§ 3.

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Celem Serwisu jest:
  1. dostarczenie informacji o wydarzeniach sportowych;
  2. dostarczenie informacji o reklamowych o marce Swojscy ,
 2. Powyższe cele realizowane są przez Dostawcę Serwisu za pośrednictwem Serwisu oraz udostępnionych usług.
 3. Informacje, opinie, Typy Wyników, materiały prasowe, linki oraz inne dane zamieszczone w Serwisie zarówno przez Dostawcę Serwisu jak i Użytkowników Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik Serwisu korzystając z informacji, opinii, Typów Wyników, materiałów prasowych, linków lub innych danych zamieszczonych w Serwisie zarówno przez Dostawcę Serwisu jak i Użytkowników Serwisu jest świadom, iż dane te stanowią to wyłącznie indywidualne i subiektywne wskazówki lub przypuszczenia Dostawcy Serwisu lub Użytkowników Serwisu i robi to z własnej nieprzymuszonej woli i na własne ryzyko.
 5. Dostawca Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość, skuteczność lub sprawdzalność danych zamieszczonych w Serwisie, w szczególności Typów Wyników. Dostawca Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników Serwisu z danych zawartych w Serwisie.
 6. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie danych znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody Dostawcy Serwisu.
 7. Zabrania się posługiwania nazwą i marką Serwisu bez pisemnej zgody Dostawcy Serwisu.
 8. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym treści publikowane przez Dostawcę Serwisu, nie wyłączając logotypów Dostawcy Serwisu, interfejsu użytkownika, udostępnionych formularzy i innych treści, które bezpośrednio lub pośrednio łącznie lub rozłącznie stanowią przedmiot praw, w tym majątkowych praw autorskich  przysługują Dostawcy Serwisu (z wyjątkiem logotypów, zdjęć lub nazw prezentowanych w Serwisie w celu prezentacji informacji dotyczących podmiotów trzecich, którym przysługują stosowne prawa do tych treści.
 9. Serwis zawiera linki, odnośniki i aktywne łącza do innych stron internetowych. Dostawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady funkcjonowania tych stron internetowych w tym zasady ochrony prywatności.
 10. Dostawca Serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i innych usług, w przypadku działania przez Posiadacza Konta lub Użytkownika Serwisu na szkodę Dostawcy Serwisu.
 11. W szczególności, lecz nie wyłącznie za działanie na szkodę Dostawcy Serwisu uważa się:
  1. prowadzenia działalności reklamowej na rzecz innych podmiotów;
  2. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Dostawcy Serwisu;
  3. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  4. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści na szkodę innego Posiadacza Konta lub Użytkownika Serwisu;
  5. naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności.
 12. Dostawca Serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta lub innych usług, w przypadku gdy takie działanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa lub porządku.
 13. Zablokowanie usług może mieć charakter czasowy lub trwały. Decyzję w tym zakresie podejmuje każdorazowo Dostawca Serwisu po przeanalizowaniu zaistniałych okoliczności.
 14. Publikując oraz udostępniając treści Użytkownik Serwisu dokonuje dobrowolnego i publicznego rozpowszechniania treści.
 15. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Dostawcę Serwisu umieszczonych przez niego treści w ramach korzystania z Serwisu i świadczonych usług.
 16. Użytkownik Serwisu oświadcza, że w zakresie publikowanych treści:
 17. jest uprawniony do korzystania z wszelkich niezbędnych praw , które składają się na publikowane treści;
 18. umieszczenie oraz udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło dobrowolnie, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 19. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników Serwisu oraz Dostawcę Serwisu;
 20. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań opublikowanych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 21. Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody tej osoby lub odpowiedniego zezwolenia;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników Serwisu w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  4. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  5. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  6. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  7. pozostawać w sprzeczności z interesem Dostawcy Serwisu;
  8. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 22. Dostawca Serwisu ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników Serwisu treści wyłącznie pod warunkiem otrzymania powiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w § 4 poniżej oraz wyłącznie w zakresie w jakim nie podjął niezwłocznych działań mających na celu usunięcie zaistniałego naruszenia.
 23. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 4 poniżej, Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmiany treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w § 2 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Dostawca Serwisu nie prowadzi bieżącej kontroli publikowanych przez Użytkowników Serwisu treści.

§ 4

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, niniejszy Regulamin lub Politykę Prywatności może powiadomić Dostawcę Serwisu o potencjalnym naruszeniu.
 2. Dostawca Serwisu powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 5.

Wymagania techniczne Serwisu

 1. Dostawca Serwisu dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najczęściej wykorzystywanych przeglądarek internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to:
 3. zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies”;
 4. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 megabit/s.
 5. Dostawca Serwisu stosuje mechanizm plików „Cookies”.
 6. Stosowanie plików „Cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu na urządzeniach Użytkowników Serwisu.
 7. Użytkownik Serwisu może ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dostawca Serwisu wskazuje, że wyłączenie „Cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności.
 8. Dostawca Serwisu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Serwisu przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy Serwisu powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Dostawca Serwisu nigdy nie zwraca się do Użytkowników Serwisu z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 6.

Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca Serwisu przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej odrębny dokument udostępniony przez Dostawcę Serwisu w Serwisie.

§ 7.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dostawca Serwisu, Użytkownik Serwisu lub Posiadacz Konta ma prawo rozwiązać umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie do drugiej strony oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
 3. Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty przez Dostawcę Serwisu praw nabytych przed rozwiązaniem umowy.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Przed zmianą Regulaminu Dostawca Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu powiadomi Posiadacza Konta o planowanej zmianie przesyłając na podany przez niego adres e-mail informację o planowanej zmianie ze wskazaniem zmienionej treści Regulaminu, przy czym za wystarczające uznaje się przesłanie treści Regulaminu w brzmieniu po zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu przez Posiadacza Konta jest on obowiązany nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej zgłosić Dostawcy Serwisu brak akceptacji nowego Regulaminu wraz z żądaniem zaprzestania świadczenia na jego rzecz poszczególnych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej.
 4. Dostawca Serwisu po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 4 powyżej podejmuje działania związane z zaprzestaniem świadczenia usług wskazanych w treści zgłoszenia. Dostawca Serwisu realizuje żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 14 dni do dnia otrzymania zgłoszenia żądania.
 5. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Posiadacza Konta po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej stanowi akceptację zmian Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji w Serwisie.